V o o r h a a r

P s y c h o t h e r a p i e

Kwaliteit

U vindt op deze pagina aan welke kwaliteitsstandaarden mijn praktijk voldoet, hoe ik met privacy omga en wat u met klachten en feedback kan doen.


Zorg- en kwaliteitsstandaarden

Mijn werkwijze staaf ik aan standaarden die mij ondersteunen bij het leveren van goede zorg. Met kwaliteitsstandaarden wordt het voor alle partijen inzichtelijk wat zij in en van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten. Voor zowel zorgverleners als patiënten vormt de standaard daarmee een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk. Alle kwaliteitsstandaarden voor de GGZ vindt u terug op: ggzstandaarden.nl.


Kwaliteitsstatuut

Iedere aanbieder van geneeskundige GGZ is verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (pdf) te hebben en dit openbaar te maken. Klik op de link om deze te raadplegen.


Visitatie door de LVVP

In december 2020 ben ik gevisiteerd door mijn beroepsgroep LVVP en heb ik de procedure met positief resultaat doorlopen.


Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. Daarbij kunt u in dit overzicht (pdf) zien welke gegevens ik verwerk en bewaar.


Uw dossier: De wet verplicht GZ-psychologen en Psychotherapeuten om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.


Uw rechten: U hebt als patiënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier.


Voor alle rechten geldt dat ik in principe inga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. Conform de visie van mijn beroepsgroep geef ik tevens geen verklaringen af over een eigen patiënt waarin het psychisch functioneren van de patiënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden. Lees hierover de verklaring (pdf) van mijn beroepsgroep.


Geheimhouding: Ik heb als GZ-psycholoog en Psychotherapeut een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.


Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u met mij contact opnemen.


Behandelresultaten

Het is waardevol om een idee te hebben over hoe uw klachten door de tijd heen veranderen. De vragenlijst die ik hiervoor gebruik is de SQ-48: dit staat voor Symptom Questionnaire en bestaat uit 48 vragen. De vragenlijst meet niet alleen een aantal psychische klachten, maar ook hoe u in het dagelijks leven en binnen sociale contacten functioneert. Deze aspecten kunnen uiteraard ook door andere redenen dan therapie veranderen maar de uitkomst van deze vragenlijst helpt om samen in gesprek te gaan over het beloop van de behandeling.


Patiëntervaringen

Therapie is vaak confronterend waar lastige zaken bespreekbaar worden gemaakt. Het is voor mij belangrijk dat u zich actief betrokken voelt bij de te maken keuzes en zich geholpen, met respect behandeld en gehoord voelt. Vanzelfsprekend is hier tijdens de gesprekken aandacht voor. Aan het eind van de behandeling zal ik u tevens vragen de CQi in te vullen. Met deze vragenlijst wordt de kwaliteit van zorg op een aantal criteria vanuit uw perspectief gemeten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruik ik zelf om te reflecteren en mijn werk te verbeteren.


Klachten

Indien u een klacht heeft over mij of mijn professioneel handelen dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken.


Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van mijn beroepsgroep LVVP. Op de website van de LVVP vindt u informatie over deze klachtenregeling.