V o o r h a a r

P s y c h o t h e r a p i e

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden gaat bij voorkeur per beveiligde e-mail. Ik neem binnen een week contact met u op. Aanmelden kan ook via telefoon. Wanneer ik de telefoon niet opneem, spreek dan alstublieft de voicemail in en ik bel u wanneer mogelijk terug.


Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief voor de Specialistische GGZ van een (huis)arts of andere erkende verwijzer noodzakelijk. U mag de verwijsbrief meenemen naar het eerste gesprek maar bij voorkeur stuurt de verwijzer mij de brief digitaal via ZorgMail of ZorgDomein.


Intake

We starten met een intakegesprek, waarin we uw probleem bespreken waarvoor u zich heeft aangemeld. Tevens is dit gesprek bedoeld om u als persoon te leren kennen. Hiertoe zal ik u diverse vragen stellen. Verder zal besproken worden wat uw hulpvraag is en wat het doel is waar u aan wilt werken. Zo nodig wordt u gevraagd om een vragenlijst of test in te vullen via de cliëntportal. Op basis van deze gegevens spreken we samen een voorlopig behandelplan af.


Tijdens de intake gaat u akkoord met de behandelovereenkomst (pdf). Dit is een juridische vereiste om in behandeling te komen bij Voorhaar Psychotherapie.


Diagnostiek

Voordat een behandeling kan starten is er soms behoefte om meer informatie te krijgen welke behandeling geschikt is. Psychologisch onderzoek helpt deze vragen beantwoorden. Het kan gaan om de vraag hoe de klachten zijn ontstaan en begrepen kunnen worden. Hoe iemands persoonlijkheid in elkaar zit en wat iemands sterke en minder sterke kanten zijn. Zijn er problemen met emoties en relaties. Ook gedurende een behandeling is het soms nodig om een dergelijke vraag te beantwoorden. Voor het beantwoorden gebruik ik test- en gespreksdiagnostiek. Als ik een onderzoeksvraag niet kan beantwoorden dan kan ik samenwerking opzoeken met of verwijzen naar andere psychologen of instellingen. Vaak in overleg met de huisarts.


Behandeling

De inhoud van de behandeling is afhankelijk van u als persoon, de klachten en de gekozen behandeling. Ik ben opgeleid in verschillende theoretische kaders en interventies. U kunt denken aan psychodynamische therapie, schematherapie, systemische therapie, cognitieve-gedragstherapie en EMDR. Ook kunt u voor een internetbehandeling kiezen, waarbij ik u ondersteun tijdens het doorlopen van een e-health module die beschikbaar is vanuit Therapieland.


Meer dan de theoretische kaders en de interventies wordt het succes van een behandeling bepaald door een goede werkrelatie. Dit herkent u wanneer u zich gehoord voelt en aangeeft wanneer dit niet zo is. Dat u zelf eerlijk kan vertellen wat er in u leeft en u dit ook van mij kan ontvangen.


Duur van de behandeling

In het kader van Psychotherapie, waarbij meer complexe problematiek behandeld dient te worden, duurt een behandeling meestal 12-50 of soms meer sessies. De sessies vinden in het begin van de behandeling meestal eenmaal in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Later in de behandeling kan een langere tussentijd belangrijk zijn om het geleerde in het dagelijks leven toe te kunnen passen en te ervaren wat het met u doet. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 


De tijdsduur van de individuele sessies zijn 60 minuten tenzij anders overeengekomen. Als u verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd. De standaardtijd voor EMDR en systeemtherapie is 90 minuten.


Cliëntportal

U heeft gedurende de gesprekken indien gewenst toegang tot een cliëntportal. Hier kunt u uw verleden en toekomstige afspraken raadplegen, testen maken, e-health modules doorlopen en via een beveiligde verbinding communiceren.


Samenwerking

Ik werk als hulpverlener samen met een aantal andere hulpverleners in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Om de kwaliteit van mijn werk te borgen heb ik periodiek overleg en intervisie met psychologen, huisartsen en POH-GGZ. Ik participeer tevens in een multidisciplinair ‘zelflerend’ netwerk.


Bent u verwezen door de huisarts dan is hij of zij de eerste samenwerkingspartner. Soms is het nodig extra begeleiding te krijgen of expertise in te winnen. In die gevallen kan ik in mijn netwerk de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld een arts, psychiater of sociaal-maatschappelijke dienstverleners.


Uitwisseling van informatie

Meestal verkrijg ik van uw verwijzer via een verwijsbrief al enige informatie voorafgaand aan de intake. Na de intake en bij afronding van de behandeling is het mijn gewoonte om met uw schriftelijke toestemming de verwijzer te informeren over de bevindingen en het beloop van de behandeling. Tussentijds is het mogelijk dat ik indien nodig maar wederom met uw toestemming overleg met een samenwerkende partner of verwijzer. Ik ga zeer zorgvuldig met uw privacy om. Op de pagina kwaliteit van deze website vindt u in mijn privacyverklaring meer informatie.


Spoed en praktijkwaarneming

Binnen kantoortijden ben ik telefonisch en via de mail bereikbaar. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren. In mijn afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met een collega. Indien de praktijk door onvoorziene gevallen langer dan 4 weken gesloten is, zult u worden geïnformeerd over de waarneming van de behandeling.